Privacy informatie

Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt dezelfde privacy wet- en regelgeving in alle lidstaten van de Europese Unie. Eurofins | NMDL-LCPL heeft maatregelen getroffen om de privacy van haar cliënten, relaties en medewerkers te waarborgen.

Over de AVG 

De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen, namelijk:

 1. de bescherming van personen in verband met de verwerking van hun gegevens en

 2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

De al bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen zelfs versterkt. Bovendien bestaan de AVG-regels naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim . Daarnaast blijven volgende wetten gelden:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);

 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);

 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);

 • Zorgverzekeringswet (Zvw);

 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Uitgangspunten

Eurofins | NMDL-LCPL, gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder vallen onder andere de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij proberen zo helder mogelijk te beschrijven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dat verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Eurofins | NMDL-LCPL neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Eurofins | NMDL-LCPL verwerkt voor haar cliënten, haar opdrachtgevers en voor de diensten die Eurofins | NMDL-LCPL aanbiedt.

Verwerker van de persoonsgegevens

Eurofins | NMDL-LCPL, Visseringlaan 25, 2288 ER in Rijswijk.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Eurofins | NMDL-LCPL kan de volgende gegevens verwerken:

Gegevens die een cliënt(verantwoordelijke) of aanvrager van medisch diagnostiek aan Eurofins | NMDL-LCPL verstrekt, zoals:

 • Burger Service Nummer (BSN)

 • Naam

 • Adres

 • Postcode en woonplaats

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Aanvragende huisarts met adresgegevens

 • Datum contact

 • Aangevraagd onderzoek

 • Reden van aanvraag

 • Klinische gegevens

 • Relevante medicatie

 • Onderzoeksresultaten

 • Advies aan de behandelend arts

 • Verzekeringswijze, eventueel verzekeraar en inschrijfnummer

 • IBAN Bankrekeningnummer

 • Gefactureerd bedrag

 • Openstaand bedrag

Gegevens van aanvragers van onderzoeken en verzekeraars, zoals:

 • Naam aanvrager

 • Adres

 • Postcode en woonplaats

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

 • Namen van betrokken medewerkers

 • Verzekeringswijze, eventueel verzekeraar en inschrijfnummer

 • AGB-code

 • IBAN Bankrekeningnummer

Gegevens van eigen medewerkers en ingehuurd personeel, zoals:

 • Burger Service Nummer (BSN)

 • Geslacht

 • Naam

 • Adres

 • Postcode en woonplaats

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

 • IBAN Bankrekeningnummer

 • Geboortedatum

 • Geboorteland

Indien medewerker of ingehuurd personeel dit zelf aangeeft:

 • Burgerlijke staat

 • Geboorteplaats

 • Gegevens partner

 • Gegevens kind(eren)

Cookies

De website van Eurofins | NMDL-LCPL maakt gebruik van cookies. Om de website beter te laten functioneren en om informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen.

Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan.

Voor welke doelen worden persoonsgegevens gebruikt?

Uitvoering behandelovereenkomst: Medische diagnostiek

Eurofins | NMDL-LCPL verwerkt persoonsgegevens om medisch diagnostische diensten te kunnen leveren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het (laten) uitvoeren van een onderzoek, het rapporteren van onderzoeksresultaten, het versturen van een factuur en voor communicatie doeleinden. Alleen met toestemming van de hoofdbehandelaar gebruiken wij de persoonsgegevens voor informatieverzoeken van medebehandelaars.

Inschakelen derden: zie ook verstrekking aan derden

Eurofins | NMDL-LCPL kan derde partijen als onderaannemer inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Eurofins | NMDL-LCPL de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen. Deze maatregelenwaarborgen dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Verwerking van gegevens op websites en portalen

Eurofins | NMDL-LCPL verzamelt en gebruikt gegevens die via haar websites en portalen zijn verkregen in de eerste plaats in het kader van de dienstverlening en daarnaast voor communicatie doeleinden.

Verstrekking aan derden

Eurofins | NMDL-LCPL verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • Eurofins | NMDL-LCPL onderzoeksresultaten in kader van haar dienstverlening aan haar aanvragers moeten verstrekken.

 • Eurofins | NMDL-LCPL hier uitdrukkelijke toestemming voor moet hebben. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd.

 • Deze gegevens nodig zijn voor verwerking door ingeschakelde onderaannemers. Dit kan uitsluitend volgens de aanwijzingen van Eurofins | NMDL-LCPL en in overeenstemming met deze privacyverklaring, schriftelijk afgesproken geheimhouding en beveiligingsmaatregelen.

 • Eurofins | NMDL-LCPL redelijkerwijs mag aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 • De belangen van Eurofins | NMDL-LCPL, de veiligheid van medewerkers, klanten of het publiek in overeenstemming met de wet beschermd moeten worden.

Bewaartermijn gegevens

Eurofins | NMDL-LCPL bewaart gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn van gegevens kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage, bezwaar, correctie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en recht op overdracht van een digitale kopie van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Tevens kunt u uw toestemming intrekken of wijzigen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van een digitale kopie, bezwaar, intrekking of wijziging van uw persoonsgegevens kunt u doen door ons een brief te sturen of ons te e-mailen. In uw brief of e-mail vermeld u uw naam, adres, telefoonnummer en uw verzoek aan de Functionaris voor de gegevensbescherming van Eurofins | NMDL-LCPL:

Adres:  Visseringlaan 25, 2288 ER in Rijswijk

E-mail:  FG@NMDL-LCPL.nl.

Binnen 20 werkdagen ontvangt u een schriftelijk antwoord op uw verzoek.

Aan een verzoek om verwijdering wordt tegemoetgekomen, tenzij Eurofins | NMDL-LCPL een gerechtvaardigd belang heeft om de gegevens niet te verwijderen of omdat Eurofins | NMDL-LCPL moet voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij bepaalde gegevens niet mogen worden verwijderd.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om medewerkers van Eurofins | NMDL-LCPL, onze klanten en gegevens van cliënten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Hiervoor conformeert Eurofins | NMDL-LCPL zich aan het normenkader voor informatiebeveiliging NEN7510. Indien zich, ondanks alle beveiligingsmaatregelen, toch een beveiligingsincident voordoet dat mogelijk belangrijke gevolgen voor de privacy van belanghebbenden heeft, dan informeren wij betrokkenen en de relevante autoriteiten hier zo snel mogelijk over.

Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze privacyverklaring van Eurofins | NMDL-LCPL is van toepassing op alle diensten, websites en portalen van Eurofins | NMDL-LCPL. Op onze website www.eurofins-nmdl-lcpl.com staat altijd de meest recente versie van deze privacyverklaring. Het is aan te raden daar met enige regelmaat naar te kijken.

Meer weten over de AVG?

Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving 

Contact

Wilt u hier meer informatie over de AVG, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming:

Eurofins | NMDL-LCPL

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Visseringlaan 25

2288 ER Rijswijk

FG@NMDL-LCPL.nl